Wednesday, Oct 28th

Last update09:48:22 AM GMT

Vijeće učenika

PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA u 2018/2019. g.

 

Funkcija Vijeća učenika je:

-  Promoviranje interesa škole u zajednici koju škola pokriva

-  Podsticanje na aktivniji angažman učenika u radu škole

-  Jačanje kulture prava i odgovornosti u školi

-  Poticanje zajedništva i akcije solidarnosti

-  Uticaj učenika na organizaciju i funkcionisanje škole

-  Preuzimanje odgovornosti za učenje, radnje i odluke u školskoj zajednici

-  Integracija mladih u aktivnosti škole i društvene sredine

-  Praktično djelovanje koje doprinosi razvoju demokratije utemeljeno na pravima i odgovornostim. Detaljni propisi o funkcioniranju vijeća učenika,  kao i druga prava i obaveze učenika u radu određuju se pravilima škole.

SEPTEMBAR

 1. Prva konstituirajuća sjednica Vijeća učenika u 2018/2019. godini (izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara vijeća)
 2. Prezentiranje okvirnog plana rada za školsku 2018//2019. šk. godinu i dogovor oko termina održavanja Vijeća u ovoj školskoj godini
 3. Animiranje učenika škole kroz rad predstavnika Vijeća učenika o održavanju čistoće školskih prostorija i dvorišta škole
 4. Podsjećanje učenika na pravila ponašanja u školi, kućni red i pravila dežure
 5. Tekuća pitanja

OKTOBAR

 1. Obilježavanje 2.10. Međunarodnog dana nenasilja kroz izradu plakata za panoe u školi, čiji je cilj razvijanje svijesti o štetnosti nasilnog ponašanja učenika
 2. Obilježavanje 05.10. Međunarodnog dana učitelja kroz čitanje prigodnog teksta u odjeljenskim zajednicama
 3. Pokretanje akcija i aktivnosti čiji su inicijatori Vijeće učenika, a koje imaju humanitarni karakter
 4. Angažman Vijeća učenika za uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti – Učešće u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole
 5. Tekuća pitanja 

NOVEMBAR

 1. Obilježavanje 20.11. Međunarodnog dana prava djeteta kroz izradu plakata i panoa sa porukama prevencije nasilja nad djecom
 2. Praćenje realizacije aktivnosti Vijeća učenika
 3. Korupcija
 4. Tekuća pitanja 

DECEMBAR

 1. Obilježavanje 3.12. međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i 10.12. Dana ljudskih prava
 2. Aktivnosti Vijeća učenika vezane za animiranje učenika naše škole za što bolji uspjeh u učenju i vladanju na kraju I polugodišta
 3. Poticanje na veći angažman čitanja za vrijeme zimskog raspusta
 4. Tekuća pitanja

JANUAR

 

FEBRUAR

 1. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju I polugodišta i mjere za prevazilaženje eventualnih problema
 2. Obilježavanje 21.02. Međunarodnog dana maternjeg jezika – kroz rada Vijeća ili na časovima odjeljenskih zajednica, poticanje značaja čitanja
 3. Aktivnost „Pomozimo drugu/drugarici“-vršnjačko učenje
 4. Tekuća pitanja 

MART

 1. Pokretanje akcije uređenja školskog dvorišta povodom nastupajućeg proljeća
 1. Obilježavanje 7.4. Međunarodnog dana zdravlja: priprema panoa
 2. Dogovor o obilježavanju Dana Roma
 1. Tekuća pitanja 

APRIL

 1. Obilježavanje 8.4. Svjetskog dana Roma
 1. Obilježavanje 22.04. Dana planete Zemlje kroz izradu plakata i uređenje školskih panoa i dvorišta
 2. Aktuelnosti 

MAJ

 1. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju u proteklom periodu i poticanje na poboljšanje uspjeha na kraju školske godine
 2. Izvještaj o realizaciji aktivnosti „Pomozimo drugu/drugarici“
 3. Tema: „Volontiranje“
 4. Tekuća pitanja 

JUNI

 1. Analiza rada Vijeća učenika u školskoj 2018/2019. godini i planiranje aktivnosti za narednu školsku godinu
 2. Tekuća pitanja


 

PEDAGOG

SAMRA GUHDIJA


You are here