Tuesday, Nov 19th

Last update10:09:54 AM GMT

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Na temelju člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. st.1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama ( „Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 06-398/19 od 21.6.2019. godine, u postupku javne nabavke usluge pripremanja školskih obroka, direktor škole je donio O D L U K U

You are here